Facebook

תקנון

 

אישור

הנך מאשר כי שימושך בשרותי techknowledgy מהווה הסכמה מלאה לתנאי ההסכם זה או להסכם שיהיה בתוקף באותו זמן. התנאים בהסכם זה ורק הם קובעים את תנאי השרות של techknowledgy . הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של techknowledgy והנך מאשרה.

הגדרות

"techknowledgy" –  techknowledgy –  המפעילה אתרים ואפליקציות למכירת קורסים דיגיטליים. המושג "techknowledgy " כולל את כל האתרים ו/או האפליקציות ו/או פלטפורמות אחרות להעברת מידע, המופעלים או יופעלו בעתיד על-ידי חברת techknowledgy .

"מידע" – פרטי בעלי מקצוע המופיעים בtechknowledgy, פרטי דירוגיהם, חוות הדעת עליהם, תמונותיהם של בעלי המקצוע, תמונות / וידאו של עבודות של בעלי המקצוע וכן כל מידע הנוצר תוך שימוש במידע זה או חלקו.

"בקשת מידע" – חיפוש וקבלת פרטי בעלי מקצוע בסיווג אחד ביום מסוים ו/או הזמנת שירות של בעל מקצוע ו/או התקשרות לבעל מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של techknowledgy .

"תכנים" – מאמרים, תמונות, צילומי וידאו, וכל תוכן אחר שנוצר או נאסף על ידי techknowledgy או על ידי שימוש techknowledgy וכן כל תוכן הנובע מתכנים אלו או חלקם. "בעל מקצוע" – כל עסק אשר פרטיו מופיעים techknowledgy .

"בקשת שירות" – יצירת בקשה לקבלת שירות מבעלי מקצוע דרך אחת הפלטפורמות של techknowledgy ובכלל זה מערכת "techknowledgy LIVE" וכל שליחת הודעה לעסק דרך האתר.

"ביצוע שירות" – קבלת שירות מבעל מקצוע בתשלום.

"צדדים שלישיים" – כל גוף שאינו "חבר techknowledgy " כהגדרתו.

"חבר techknowledgy" – אדם או גוף שנרשם לאחד או יותר משירותי techknowledgy ובכלל זה הן אלו הנרשמים בכדי לקבל מידע והן אלו הנרשמים בכדי לקבל מידע והן בעלי מקצוע המדורגים באתר. להלן "חבר techknowledgy " או "משתמש".

* בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד

אנא קרא, הבן ונהג בהתאם לתנאים וההנחיות להלן :

יצירת קשר
 

מכללת ידע יושבים ברחוב מיטב 11 בתל אביב ומספר הטלפון שלנו ליצירת קשר הוא 053-8777655

שימוש במידע

המידע שאקבל מtechknowledgy  הנו לשימושי האישי והפרטי בלבד. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש עסקי במידע. ידוע לי כי שימוש עסקי במידע גורם נזק גדול לtechknowledgy  והנני מתחייב לפצות את techknowledgy על כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה משימוש עסקי שלי במידע או כתוצאה מהעברתו לגורם עסקי אחר.

 

שימוש בבקשת שירות

אני מתחייב כי אעשה שימוש באפשרות לבקשת שירות אך רק כאשר יש לי צורך אישי ואמיתי בשירות של בעל מקצוע. הנני מתחייב להזין בפרטי בקשת השירות את הפרטים המלאים והאמיתיים שלי. הנני מתחייב ליצור פנייה אחת בלבד לשירות ספציפי. ידוע לי כי בקשת שירות סרק גורמת נזק גדול לtechknowledgy . הנני מאשר לtechknowledgy  להעביר את פרטי הבקשה לבעלי המקצוע באתר. הנני מאשר לtechknowledgy  לשלוח אלי הודעה הכוללת את פרטי בקשת השירות ו/או כל הודעה תפעולית אחרת הנוגעת לשירות המבוקש.

 

משוב

אני מתחייב לענות לשיחת המשוב הטלפונית אם יתבצע שרות ע"י אחד בעלי המקצוע שפרטיהם ימסרו לי. אני מתחייב לדרג את בעל המקצוע בכנות ובתום לב. הנני מאשר כי אינני עובד עבור בעל המקצוע ואינני בתחרות מכל סוג שהוא עם בעל מקצוע עליו אני מעביר דיווח. אני מתחייב למלא את טופס המשוב במידה והוא נשלח אלי בהודעת מייל ו/או SMS הנוגעת לדירוג של בעל מקצוע עימו ביצעתי שירות. אני מתחייב לענות לשאלון בקרת איכות חוזרת, אשר בודק את איכות השירות והעבודה לאחר תקופה.

מדיניות שילוח

אין משלוחים בכלל. כל הקורסים הינם דיגיטליים

אחריות

ידוע לי כי techknowledgy משמש כצינור להעברת מידע בין חברי techknowledgy על שביעות רצונם של המשתמשים הקודמים אשר התנסו עם בעלי המקצוע המדורגים. המידע שמועבר על ידי techknowledgy אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע. techknowledgy אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לבעל המקצוע ואינו נושא באחריות לכל אלה. techknowledgy אינו ממליץ להתקשר עם בעל מקצוע מסוים, או בעל מקצוע כלשהו, אלא אך מעביר מידע המבוסס על דירוג שירותי בעלי המקצוע על ידי חברי techknowledgy . מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם בעל מקצוע אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבין כי דירוג בעלי המקצוע נקבע ע"פ דעותיהם האישיות של המשתמשים techknowledgy אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע. כמו כן techknowledgy איננו מתחייב לבחון בעצמו את עבודתם של בעלי המקצוע. הנני מבין כי techknowledgy איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר למשתמשים, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. techknowledgy עושה מאמץ, אך אינו מתחייב, לאתר בעלי מקצוע בתחום, בקריטריונים המבוקשים ובזמן הנדרש על ידי המשתמש. המידע אינו ממצא את כל העוסקים בכל תחום ותחום. הנני מבין כי כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י בעלי המקצוע, techknowledgy איננו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח וכו' עלול לפוג, עלי לאמת מידע זה בעצמי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר את techknowledgy מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

 

ביטול עיסקה
בפשטות: כל עוד לקוח לא קיבל את המוצר לאחר הרכישה, ניתן לבטל כל עסקה  ולקבל החזר כספי מלא. אין אצלנו קנסות בכלל בשום צד וצורה.

מי שרוצה לקבל את כספו בחזרה נשמח לעשות זאת ובאהבה! למעט מקרים שבהם הלקוח קיבל את המוצר, כגון: רכישת קורס תיקשור וקבלת שם משתמש וסיסמא למערכת הקורס. במקרה שכזה אין אפשרות לקבל החזר כספי מכיוון שהלקוח קיבל את המוצר.

 

תוקף ההסכם ושינויים

הסכם זה מתאר את התנאים התקפים לשימושך בשרותי החברה. שאלות ביחס להסכם זה ניתן להפנות לחברה בטלפון 1-707-707-233. החברה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת. שינויים או תוספות יופיעו באתר החברה www.arielberg.co.il ויכנסו לתוקף שלושים יום מיום פרסומם באתר.

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על התכנים, בין אם בקול או בכתב, הנאספים ע"י techknowledgy ו/או הנשלחים ע"י משתמשי techknowledgy הינן של techknowledgy . למרות האמור לעיל רשאי משתמש לבקש להסיר חוות דעת, תמונה או סרטון techknowledgy יסיר זאת לבקשתו. כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינו הרוחני של techknowledgy בלבד. אין לעשות שום שימוש במידע ובתכנים המוצגים techknowledgy . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של techknowledgy בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות

techknowledgy מתייחס בכבוד לפרטיות חברי techknowledgy המשתמשים בפלטפורמות המידע השונות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות של techknowledgy . הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש techknowledgy במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים של techknowledgy טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל techknowledgy מבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

 

השימוש במידע

בעת השימוש techknowledgy יכול שיצטבר מידע על נהגיך, שירותים שרכשת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום מכשיר הקצה שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. techknowledgy ישמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים של techknowledgy , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים של techknowledgy , כדי לאמת את חוות הדעת, כדי לאפשר לבעלי המקצוע לזהות את הלקוחות שביצעו עמם שירות, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי techknowledgy , ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. techknowledgy רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לדרוש לחדול מקבלתו. techknowledgy לא ימסור את מספר הטלפון או את כתובת המייל שלך לבעלי מקצוע למעט אם תבקש זאת. עם זאת, techknowledgy עשוי להציג לבעלי מקצוע חלק מספרות הטלפון כדי לאמת את זיהוי הלקוח אך באופן שאינו מאפשר התקשרות עימך. בעת ביצוע בקשת שירות, פרטי בקשת השירות יועברו לבעל המקצוע ללא מספר הטלפון שלך, למעט אם תבקש באופן ספציפי להעביר את מספרך לעסקים.

 

מסירת מידע לצד שלישי

techknowledgy לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר. ובפרט techknowledgy לא יעביר את מספר הטלפון הנייד שלך או כתובת המייל שלך לצדדים שלישיים.

 

Cookies

techknowledgy משתמש לא ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר techknowledgy , ואם בעתיד יעשה כן בכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות (Cookies) 'הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי techknowledgy . אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות techknowledgy או באתרי אינטרנט אחרים.

 

אבטחת מידע

techknowledgy מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי techknowledgy , אין בהם בטחון מוחלט. לכן, techknowledgy לא מתחייב שהשירותים של techknowledgy יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

techknowledgy רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר techknowledgy .

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת