Facebook

״והחכמה מאין תימצא״

חכמת הפרצוף, טלקינזיס, מימדים מקבילים, חיבור לאני העליון ועוד...
הכל בקורס מושלם אחד - חכמת הקבלה
 
‫"יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים בחכמת הקבלה, ואע"פ שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק, להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם." (בעל הסולם, הקדמה לתע"ס, אות קנ"ה)

החכמה העתיקה והמדהימה ביותר בעולם - עכשיו בסלון ביתך

 • "השאלות הרוחניות הגדולות שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן להיפתר עכשיו בדרגות שונות לכלל העם."
  (הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אדר היקר, עמ' קמד')
 • "על אחת כמה וכמה שיש לנו לרדוף בכל לב ובכל נפש ובכל מאד אחר חכמת האמונה, הוא חכמת דרך הקבלה, שהוא דרך האמת."
  (רבי ישראל בעל שם טוב, מאירות עינים, פרשת ראה)
 • "ישמע השומע ויבין המשכיל את אשר חכמים הגידו ואשר הזהירו והודיעו לכל איש ישראל לגשת אל הקודש בעסק סודות התורה ונסתריה, עץ חיים היא למחזיקים בה."
  (הרב יוסף חיים מבגדאד - הבן איש חי, ספר דעת ותבונה)
 • "אי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטהרה, זולת על ידי לימוד הקבלה, שהיא הדרך הקלה ביותר, המספיקה גם לקטני הדעת, מה שאין כן בדרך העסק בתורת הנגלה בלבד, אי אפשר לזכות על ידה, זולת ליחידי סגולה, ועל ידי יגיעה רבה, אבל לא למרבית העם."
  (הרב יהודה אשלג - בעל הסולם, "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות לו')
 • "הרי מבואר בפירוש אף בדברי התנאים, שאין האדם יוצא ידי חובתו לגמרי, בעסק המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד, אלא הוא מחויב לעסוק בכל יכלתו בסתרי תורה."
  (הרב חיים ויטאל - הרח"ו, מבוא לשער ההקדמות)
 • "...הוא סוד לימוד חכמת הקבלה אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו... וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים."
  (רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ - השל"ה הקדוש, מאמר ראשון דף ל')
 • "יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם יֵצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו."
  (הרב שלום שרעבי - הרש"ש, אור הרש"ש, עמ' 159)
 • "ועיקר הגאולה תלויה בלימוד הקבלה."
  (הגאון רבי אליהו מוילנה - הגר"א, אבן שלמה חלק יא' ג')

 • "ואמר האר"י, שכל מה שבא בדברי חז"ל עונש על המגלה סודות, זה היה בזמניהם, אבל כעת שמחה וחדוה לפני השם יתברך לעסוק כל אחד בסודות התורה. בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי וללמוד בה להאיר על נפשו הארה נפלאה מאור אין סוף, חיות אלוהות, אור נערב בהתגלות אלהות."
  (הרב יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין מקומרנה, מתוך הסכמתו לספר באר אברהם)
 • "וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך ז"ל משם רבו החפץ חיים ז"ל, שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה. והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים."
  (הרב יוסף בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף)
 • "ומצאתי כתוב מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב עד תשלום שנת ה´ אלפים ר"נ (1490), ומשם ואילך יקרא "דרא בתראה" (דור אחרון) והותרה הגזירה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר ומשנת ה' אלפים ג' מאות ליצירה (1540) מן המובחר שיתעסקו ברבים, גדולים וקטנים."
  (הרב אברהם אזולאי, הקדמת ספר "אור החמה")
 • "אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שהם מביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות."
  ("תיקוני הזוהר", תיקון ל')
 • "לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד אחר."
  (הרב חיים דוד יוסף אזולאי - החיד"א, מורה באצבע, אות מד')
 • "לו עמי שומע לי, בדור הזה היו לומדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם, וכך היו רוכשים יראת שמים במקום חכמה חיצונית."
  (הרב יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, ספר "נוצר חסד", פרק ד', משנה כ')
ספר הזוהר הקדוש חובר על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו לפני למעלה מ-1800 שנה (רובו בארמית). מיום שהתגלה הספר, נתקבל בכל קהילות ישראל כספר המקודש והיסודי של תורת הקבלה והחסידות.

קריאת הזוהר הינה סגולה ליראת שמים, מסירה טמטום הלב, מביאה לטהרת הנפש, לאהבת הבורא ולאמונה. 15 ציטוטים על חשיבות מעלת קריאת הזוהר.

1. לימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים. (הקדמת רבי משה בסולה לספר התיקונים)

2. העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף ב"ה. (שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה מאמר ב)

3. הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה. (שבחי האריז"ל)

4. הלימוד בזוהר הוא תקון גדול לנשמה. (מורה באצבע אות מד)

5. לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב (מאה שערים לבעל התניא)

6. לימוד הזוהר מביא לטהרת וקדושת הנפש. (פלא יועץ ערך זוהר) ולזכות הנשמה. (הגהות מהרצ"א אות ט)

7. בלימוד הזוהר בונה עולמות. (כסא מלך על תקוני הזוהר תי' מג אות ס)

8. הלימוד בזוהר מביא את האדם לאהבת הבורא. (הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות)

9. הלימוד בזוהר מביא את האדם לאמונה. (אמרי פנחס שער ט אות ג)

10. לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. (שם שער ו אות עג)

רבותינו הקדושים כתבו אין ספור מאמרים על חשיבות הלימוד והקריאה בזוהר, אפילו ללא הבנה.

11. "לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו לא מבין מה שקורא, ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב ומקובל ומרוצה לפני הקדוש ברוך הוא". (פלא יועץ אות ז', זוהר)

12. "גם כי סתומים וחתומים הדברים, אל נא תמנע מקריאתם, כי ברית כרותה לשפתיים הנוטפות מר... מעורר את האהבה עד שתחפץ". (הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות) וכן: "מן התיקונים הגדולים שניתקנו בעולם היה ספר הזוהר... כי הוא לגאולה הוכן, ולהצמיח קרן ישועה לבית ישראל" (אדיר במרום - לרמח"ל).

13. "על כן, בני ואחיי, תרגילו עצמכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים בשקידה, ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש, לא ראה מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה, ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה, אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש מאוד". (הקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא זכרונו לברכה)

14. "אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש". (ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א, הוספות מהרצ"א, אות ט') 

15. "ייזהר לעסוק בתורה סמוך לשכיבה איזה שיעור גרסא במשניות או בספר זוהר הקדוש, אשר קדושת התורה אשר למד בשכבו תנצור אותו". (הנהגות צדיקים - אזהרות ותיקונים מרבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א)

״והחכמה מאין תימצא״

חכמת הפרצוף, טלקינזיס, מימדים מקבילים, חיבור לאני העליון ועוד...
הכל בקורס מושלם אחד - חכמת הקבלה

מרן הראשון לציון וגדול המקובלים הרב בניהו שמואלי מדברים על חשיבות מעלת לימוד הקבלה והזוהר

כל הלומד קבלה - מסוגל להינצל מכל הייסורים הקיימים בעולם

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת