Facebook
העולם נברא בדיבורו של אלוקים, שנאמר: ויאמר אלוקים יהי...ויהי... (ספר בראשית פרק א')
זאת אומרת שהדיבור הוא בעל כח ליצירת מציאות!

אנו בני האדם, נבראנו בצלם אלוקים. כתוב בפסוק: "ויהי האדם לנפש חיה"
מה הכוונה נפש חיה? מסביר פירוש אונקלוס "בעל יכולת דיבור"

כלומר: אנו בני האדם ניחנו ביכולת דיבור וזה מה שמבדיל בינינו ובין שאר הבריאה.
אלוקים ברא עולם על ידי דיבור.
אם אלוקים ברא עולם על ידי דיבור, ולנו יש את היכולת הזו - פירוש: אנו מסוגלים "לברוא" מציאות חדשה על ידי הדיבור.
(הסבר מלא ניתן למצוא בספרי "ניפוץ המדע המודרני").

וזה המקום להזהיר ולהזכיר לכולם לדבר תמיד דיבורים חיוביים - כי הם משפיעים על המציאות שלכם בכל דיבור ודיבור וכמו שכתוב: "ברית כרותה לשפתיים",
פירוש: מה שאתה אומר - אתה עלול לגרום לזה להתקיים במציאות.
אל תאמר "אין לי כסף", אלא תאמר "אין לי כסף ברגע זה" וכן הלאה...

ונעבור בקצרה במקורות תורניים להמחיש ולהבהיר עד כמה הדיבור משפיע וחזק על המציאות שלנו:

- נאמר: "מות וחיים ביד הלשון" (ספר משלי פרק יח פסוק כא), פירוש: טוב ורע יכולים להשתנות על פי הדיבור שלך.

- במסכת שבת דף לג' עמוד א' רשום "כל המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה"
כלומר: אדם שמנבל את פיו (באופן קבוע) - אפילו אם נגזרו עליו חיים טובים - יהפכו לו את גזר הדין לרעה ויהיו לו חיים רעים (וכן להיפך)

- במסכת ברכות דף נה' עמוד ב' כתוב שכל החלומות הולכין אחר הפה, שנאמר: "ויהי כאשר פתר לו, כן היה", כלומר כשיוסף פתר לפרעה את החלומות -
בדיוק כפי שהוא פירש בדיוק כך היה - כי כל החלומות הולכים אחר הפירוש של המפרש. (וזה המקום לומר שהגמרא מלמדת אותנו שאם אדם חולם
חלום - שילך לאדם שאוהב אותו כדי שיפרש לו את החלום לטובה כי המציאות תתקיים לפי מה שהמפרש פירש)

- במסכת ברכות דף ס' עמוד א' מלמדת אותנו הגמרא שלא לפתוח פה לרעה - כדי להבהיר לנו עד כמה עצומים הכוחות הטמונים בפינו.

- ספר הזוהר בפרשת תצווה מלמד אותנו שהשם של האדם משפיע עליו לכל החיים בין אם לטובה ובין אם לרעה, כי כשאנשים קוראים לו בשם שלו
בפה שלהם הם למעשה יוצרים אצלו מציאות של האותיות שמהם מורכב השם שלו.

- בספר עוד יוסף חי בפרשת עקב מצויין כי חיותו של כל אדם תלויה באותיות שמו שהם השפע שלו.

עד כאן.

למדנו שהאותיות והדיבור ו בהן משפיע שפע גדול בעולם. באותיות נברא העולם (דיבורו של הבורא), וכל העולם כולו מורכב מאותיות.

כל אות מורכבת משלושה חלקים:

1. צורת הכתיבה שלה
2. צורת ההגייה שלה בפה
3. הערך הגימטרי שלה

במהלך כל לימוד של כל אות נעמוד ונלמד את שלושת הדברים הללו:
כל אות נעבור על שלושת הדברים ונלמד מה כל אות אומרת בסוד שלה.
שיהיה לנו בהצלחה

סוד האותיות

 

 
המאמר נכתב על ידי אריאל ראובן גוז'רברג
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת