Facebook

לימוד קבלה מהבית - 64 שיעורי תורת הסוד בצורה מסודרת

הסבר: לכל הקלטה - לדוגמא: שיעור מספר 1 MP3 יש גם את הדפים בשורה שמתחת - מומלץ להוריד את קובץ ההקלטה + את דפי הלימוד של אותו שיעור - לעקוב אחר ההרצאה ולקרוא מהספר במקביל.

תהנו!!!! זה מדהים!!!!
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 1 MP3

https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAZXhvazhHN21VRkk/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 1 - 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVHV1WjdpVnpvbFk/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 2 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAN3RWNFVHMUdoZXc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 2 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAT1JDcHZBSFVPVDA/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 3 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAb2V6WkpWdjcyWXM/edit?usp=sharing

 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAT0ZYMjk0cDg4VU0/edit?usp=sharing

שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 4 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAV0cxMXJSeWRfTDg/edit?usp=sharing

שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAS0Z4cjcwQ2xBYk0/edit?usp=sharing

שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 5 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAaWJrZmQ5OExoa3c/edit?usp=sharing

שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 5
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASVFrSlFkVWllYlk/edit?usp=sharing

שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 6 MP3 חלק 1
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAMDEzZXpoVkhPZ28/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 6 MP3 חלק 2
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAR2prLVlMb0ptejQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 6
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATEJLSGxKWG1OQkE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 7 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAODdEUkNkMU5zSGs/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 7
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAODdEUkNkMU5zSGs/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 8 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAalBoYjFEV2M5UDg/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 8
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAalBoYjFEV2M5UDg/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 9 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAZkxXSEFkLWNEekU/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 9
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAaFlUYWdQYzY2ZlE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 10 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVW9pVWV3bGNWVDQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 10
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASk1OcTVpTmxIdm8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 11 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSARFFieXdrR0hScHc/edit?usp=sharing 
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 11
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATWloQWR4bXhZbFk/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 12 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAYm9jU3pCYWE5MGM/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 12
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAM2RnTnVCd0k3QzA/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 שיעור 13 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAQ1E3NzVtLTc5cHM/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 13
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAQ1E3NzVtLTc5cHM/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 14 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAWU5OMnZJRmQ3Q3M/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 14
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAU1NZclZQTFlfV28/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 15 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAc1lNaldaM1lSMFk/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 15
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATFd4Z09UMWd2TVU/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 16 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSANk1RWUFVYlBWMG8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 16
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAbnZOcGRGSnZmaUk/edit?usp=sharing
שיעור 17
 MP3שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד

https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSARkotNDQxb2hTU2s/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 17
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAdklSeWlLLXNxY2M/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 18 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAdU9FSUZXVnpmUDQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 18
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAUjhHQVY0ekFBYzg/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 19 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAN3BiRWU2Zm9KbXc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 19
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSANFQtazlBMlp4UFk/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 20 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASjA1NzZxQ01Fdjg/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
20 דפי לימוד 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVUZJeWhCRFl4RFU/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 21 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAMGFwOWp6RHdQZGs/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 21
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAT2FjZDNnaTFFTTQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 22 MP3
 https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAMFN1NVAyc0tDSlk/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 22
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVDVEeGk3Rk1UWlE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 23 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAOVk2NHE3WHRiQzg/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 23
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAQzRQMDloLWxleXM/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 24 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSANXp4NUtBN3FrazQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 24
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATVF5SVAzcV9zR0k/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 25 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAYld5N2N6UjJZSjA/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 25
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAYld5N2N6UjJZSjA/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 26 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATkVqcFZxdjBfanc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 26
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAajVjRkVrSmk2amc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 27 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAbnFKeTJESkRxeXc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 27
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAMWl0MWhkdlVmQXc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 28 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASjctV3Y5QXROZ0U/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 28
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVS1wZmVQb1ZTbWc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 29 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAS3g5TXIzc2Myanc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 29
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAUWhybEstSDNaclE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 30 MP3 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAeEljMjJlRWtVZUk/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 30
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAZE9GNUU4dlRfSTQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 שיעור 31 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAM0t4MDhsVTdzLWc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 31
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASDVPLVhDUndvVkk/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 שיעור 32 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASEZvdW1GQjZaNnc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 32
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAN0g4bUJ0MDA3M1U/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 33 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAc0RZTzBYQVhtSnc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 33
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATG1OU0ZOUzRmNm8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 שיעור 34 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAZm02cWxYT09HNjQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 34
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAdWtvcEl6bkNYYVU/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 35 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAR1p6NUlpTlZBUG8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 35
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAbjVlcjBfX2NfUm8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 36 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSALTJocDVGZl93Zkk/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 36
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAUEpmeHFzZW1JcE0/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 37 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAY0lCZnRNbU9iZFE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 37
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAbF9wcG5ULXNDWWs/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 38 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAbVcxRlZXSnZsems/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 38
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSARDdEcHlQeGcwMG8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 39 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSARThZSmF4Wm4zLUk/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 39 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSALVZ3MlJrdEhLd2c/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 40 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAOWdUY1JaT2NQcHc/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 40 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAc0kxMDJheDlvNmM/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 41 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAb0Ryb29LZ25XcUU/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 41 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVUpCSzlTSE1hZGc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 42 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATGxtaUgwV1Jjc3M/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 42
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAR1EzemFPamxkSFE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסודחכמת הסוד
שיעור 43 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATGxtaUgwV1Jjc3M/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 43
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSARUFsNmVVblZsdDg/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 44 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAc0tKRDRncldaRVE/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 44
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAaHFDeTBoWmVxVjA/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 45 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAbF9sVVIxNzlsSTQ/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 45
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAOGJrRlhQOFFVUXM/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 46 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAZ1BaTWI4MnlPcXc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 46 
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSANFF0MlNXbmZiSVU/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 47 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASnFqRVFmYzhPLWM/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 47
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAdTd3MHpmWHlRYzg/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 שיעור 48 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSARzlRZUp2U1FFTms/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 48
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAVGM2dVVCZjM4VzA/edit?usp=sharing
דפי לימוד 48 המשךשיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSANGlTUXlZUEJ1YkU/edit?usp=sharing
 
 שיעור 49 MP3שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAaU42alpfc0hZbWs/edit?usp=sharing
 
דפי לימוד 49שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSASFhsdTBidUZaZW8/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 50 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAWlRhb2psWHhTb28/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 50
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSATmQtZk5zd24zZ0U/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 51 MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAZGFaNWQya0NROTQ/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 51
https://drive.google.com/file/d/0B1F7GsD_HcSAaWJiZVFNZmxLNm8/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 
שיעור 52 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobczlxdS1EMjB1SXc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 52
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobdEVrUldadklHWVk/edit?usp=sharing
דפי לימוד 52 המשך
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobczlxdS1EMjB1SXc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 53 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobSjVEdFNXelctMFE/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 53 
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobNlYtR2JIVGdjNnM/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 54 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobZ0w5a0JWZjNNTFk/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 54
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobT2hiRjM1ZWZOcTg/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 55 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobOG1fbmpNYVRWYlk/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 55
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobRnJOSVVkVE5jVnc/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 56 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobakwyNXhhVk5sSW8/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 56
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobWUZvY0VjQUpXT0E/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 57 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobc2JDZVNlQnI2X1k/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 57
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobQVlfWUdFSXc3T0E/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 58 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobRS1ma1MzZVBoRlE/edit?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 58
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobMjZxWDJRN1RKdGM/edit?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 59 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobLVhuRVRZOEloWFU/view?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 59
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobNFluVVo3Z1ZraFk/view?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 60 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobdG8tVDBfZ1JBbTQ/view?usp=sharing
 שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 60
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobRnIwdzAteUJRajQ/view?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
61 שיעור MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobSlBRbE05NGFYREU/view?usp=sharing 
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 61
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobTWJ3Q3JxSG5aQm8/view?usp=sharing

שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
62 שיעור MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobLXlwekV5R0k2S0k/view?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 62
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobUU1rN2dqaE55Ulk/view?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
שיעור 63 MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobTkpGXzNzS3BRY1k/view?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
דפי לימוד 63
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobUHNPN0lvdGxyRmM/view?usp=sharing
שיעור קבלה, לימוד קבלה, תורת הקבלה, יסודות הקבלה, תורת הסוד, חכמת הסוד
 64 שיעור MP3
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobTDNBdmVKWmVVUDg/view?usp=sharing
 
 דפי לימוד 64
https://drive.google.com/file/d/0Bx0Y_k62syobV19BNWRlOWNCa2s/view?usp=sharing
  
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת