Facebook

מישהו לאחרונה אמר לי שהוא אוהב את ה

 

בימים האחרונים אני הולך סהרורי ברחוב...מה זה בכלל לאהוב את ה

איך אפשרי לאהוב מישהו

  • שמעולם לא דיברתי איתו
  • שמעולם לא ראיתי

אני וודאי לא מדבר על אותם אלה שמנשקים מזוזה שמים יד על הראש ואומרים אני אוהב את ה

הרי זו כסלות. בוודאי שאין שום אהבת אלוקים בליבם

 

זה דומה לאדם שהבן שלו בצרה 

זקוק לכסף או לחילוץ כלשהוא

אז הוא מתקשר לבן שלו ואומר לו: בני היקר אני אוהב אותך ומנתק לו 

 

ידוע הוא שהאלוקים זקוק לעזרתנו: בדור כזה שרבו הכופרים, ואין הרבה אנשים אשר מבקשים את כבוד ה

לנשק מזוזה בוודאי אין זו אהבה

 

וחשבתי לעצמי שלפני שאני מבין בכלל מהי אהבת האלוקים

האם אני מבין בכלל מה זו אהבה

שתי דוגמאות נזכרו בליבי:

  1. אהבת אם לבנה
  2. אהבת בעל לאשתו

אהבת אם לבנה

זו לא אהבה טהורה שאליה התכוון המשורר במושג האהבה

שהרי: למה האם חסה על בנה? 

אין זה אלא מכיוון שהוא יצא מרחמה, וכשהיא מביטה בו היא רואה את השתקפותה שלה

על כן, היא בעצם אוהבת את עצמה

ואם תאמר שדבריי קשים, הרי איך תסביר את העובדה שאותה אם לא מעניקה לבן של השכן את אותה האהבה שמעניקה לבנה? אלא מוכרח שהאהבה של אם לבנה אינה זכה וטהורה אלא יש בה צד של נגיעות ואינה האהבה המושלמת. היא אוהבת את בנה כי הוא בנה. חלק ממנה. וזו לא אהבה טהורה 

 

אהבת איש לאשתו

אם חס ושלום תיכנס האשה למלכודת אש ויישרפו פניה ויתעוות גופה

האם גם אז ימשיך בעלה האוהב לשרת את אשתו ולעמוד לצידה?

אם כן, הרי זו אהבה נצחית..ואם לא...אין זו אלא אהבה שיש בה נגיעה בדיוק כפי שאוהבת האם את בנה

 

ובכן, אחרי שסתרנו אילו אהבות אינן מוגדרות כאהבה

למרות שההמון חושב שהן נחשבות ככאלו

 

נזכרתי במשנה במסכת פרקי אבות שאומרת כך

אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה

אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם

פירוש: אם הדוד מאמריקה שולח לי דולרים, האהבה שלי אליו היא מסיבת הדולרים

ואם יפסיק לשלוח אלי דולרים, תיפסק אהבתו מליבי

ואהבה שאינה תלויה במשהו, לא תתבטל לעולם

 

והרי לנו תובנה לחיים

 אהבה מושלמת, זכה וטהורה היא אהבה שאינה תלויה בדבר

וזה מתלבש מצויין עם ההסבר של אהבת אם לבנה ואיש לאשתו

כפי שהסברנו לעיל

 

אחרי שהבנו מהי אהבה אמיתית

נשאל שאלה, איך אוכל למדוד את גודל אהבתי לאדם מסויים

 

ונזכרתי שלימדוני שאדם אוהב את עצמו ברמה הגבוהה ביותר של האהבה

אדם חס על נפשו, דואג לממונו, שומר על כבודו הכי הרבה שרק אפשר

ואם אהבה עצמית היא תיחשב 100% אם כן, נתינה מעצמך לאדם אחר ניתן לפרשה בכמות

וככל שהאדם יסכים לתת מעצמו לזולתו כן הוא ראייה לגודל אהבתו אליו

 

ומכאן נלמד גם לימוד חשוב

שאם אדם נותן מעצמו לזולתו אפילו אם מכריח את עצמו לתת

הרי שאהבתו לזולתו תגדל כי חלק ממנו נמצא אצל זולתו כי האדם קרוב אצל עצמו כפי שהזכרנו קודם

 

וכבר לימדה וחייבה אותנו התורה לאהוב את זולתנו בדיוק כפי שאנו אוהבים את עצמנו

על הפסוק ואהבת לרעך כמוך

אמרו: שאם אתה וחברך נמצאים במדבר וכיכר לחם אחת בידך, אתה מחוייב לבצוע אותה לשניים וליתן לחברך

 

והרי לנו נדבך נוסף בהבנת המושג אהבה

ככל שאני מוכן לתת יותר מעצמי לזולתי

הרי תגדל אהבתי בו

 

נסכם סיכום ביניים

 

אהבה היא נתינה ללא רצון לקבל תמורה

גודל האהבה שלך לזולתך נמדד בגודל המוכנות שלך לתת מעצמך לזולתך

 

ואחרי שסיכמנו את המושג אהבה

איך אפשר לאהוב את ה

וכי הוא יכול לקבל מאיתנו משהו?

הלא מלוא כל הארץ כבודו

הוא ברא את כל העולם

והכל שלו, איך אפשר לתת למישהו ממה שייך לו

 

ובכן, ישנו משפט שאומר כבודו של אדם הוא רצונו

וקצת ניתן להקיש מזה שאם האדם עושה רצון בוראו

הרי זה מכבדו

ולפי שלמדנו ככל שאדם ישקיע יותר בנתינה לאלוקים על ידי קיום רצונו

עשיית כל מצוותיו, לימוד תורתו, ללמד לאחרים 

ולשמור מצווה קלה כבחמורה

עדיין אין זה ייחשב בהכרח בגדר אהבה אלא בגדר כניעה

שהלא...השכל הבריא מחייב שאם אני נבראתי בנקודת זמן על ידי בורא אינסופי 

ראוי אני להיות כנוע לדבריו ולעשות כל רצונו

ואין זה מצד האהבה אלא מצד השכל

 

ושוב...לא ידעתי מה זו אהבה אל האלוקים

 

ונזכרתי בפסוק

וכמו שאומר הפסוק: ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך

ומסבירים רבותינו זכרונם לברכה את הפסוק כך:

 

על כל יהודי לאהוב את האלוקים כשהוא אוכל ושותה ובכל מעשה שעושה בחיי היום יום יעשה לכבודו של האלוקים

זה נקרא בכל לבבך 

 

ועל כל יהודי ישנו חיוב לאהוב את האלוקים שאפילו אם אומרים לו תעבור עבירה כגון לאכול חזיר או להשתחוות לפסל או לעשות עבירה (איסור לאו) יהיה מוכן למות ולא לעבור את העבירה

זה נקרא בכל נפשך

 

ועל כל יהודי ישנו חיוב לאהוב את האלוקים שאפילו אם אומרים לו לאדם תעבור עבירה (איסור לאו) או שתפסיד את כל ממונך, יהיה מוכן למסור כל ממונו ולא לעבור את העבירה

זה נקרא ובכל מאודך

 

וזה בדיוק מה שאמרנו קודם

שאהבת האלוקים מיושמת על ידי כך שהאדם מוכן למסור הכל העיקר שלא לעבור על רצון האלוקים

 

ועדיין לא ברור לי...כי האדם מסוגל לעשות כל רצון האלוקים

בגלל שהשכל הבריא מחייב אותו להיות כנוע לפני מי שבראו

 

ואז התיישב לי הפסוק

אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו

 

ומתבקשת השאלה: איך יכול להיות שאומר הפסוק

איזה כיף למי שסובל ולומד תורה??????

 

אלא...מי האדם שמאושר שאומר עליו הפסוק אשריו

זה שזוכה להיות אוהב האלוקים

ואיך הוא זוכה? על ידי זה שמבטל את עצמו לגמרי

הוא עושה רצון האלוקים ולומד תורה בתוך כל הייסורים

וזה משבר את גופו וטבעו, וזה נקרא אוהב אלוקים

 

וקראתי בספר שנקרא חובות הלבבות 

שלאהוב את האלוקים במדרגה הגבוהה ביותר אין אדם מסוגל להגיע לדרגה הזו אלא זו מתנה מאת האלוקים

 

ואז הבנתי: האדם מסוגל להיות צדיק גמור

לחיות כל כולו בקדושה ובטהרה

לחשוב כל היום על הבורא ולעשות רק את רצונו

ולהיות מוכן למסור את כל ממונו ואת נפשו למען רצונו של האלוקים

ועדיין אינו בהכרח בדרגת אוהב אהבה זכה וטהורה

 

אלא זו מתנה שזוכה לה האדם

ומי שהאלוקים מעיד עליו שעשה את כל אשר ביכולתו

ונתן מעצמו הכל, אז נותן לו האלוקים מתנה משמיים: לאהוב את ה

 

האדם לעולם אינו יכול להגיע בעצמו למדרגה הזו

מכיוון שזה נגד טבעו

טבע האדם הוא להתענג בתענוגות העולם

ואפילו אם עושה רצון ה' בדקדוק מושלם

ייתכן שאם יבואו עליו הייסורים, יכעס ויאמר: למה אלוקים עושה לי כך 

הרי אני עושה רצונו

ולכן רק לאחר שהאדם באמת עשה רצון אלוקיו תקופה ארוכה

בדקדוק כל המצוות קלה כבחמורה וקיבל ייסורים באהבה

ובאמת עשה כל המצוות כדי לקיים רצון בוראו מבלי מחשבות על שכר ועונש

 

אז תזכה שישפיע עליך האלוקים מתנה בליבך והיא אהבתו 

שאין דבר גדול ולמעלה ממנה

מהי אהבת אלוקים? ואיך ניתן להגיע אליה?

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת